Infraestructuras e Servizos

INFRAESTRUCTURAS

ecimat

A nosa investigación vese facilitada pola existencia dunha infraestrutura punteira para a investigación mariña, completamente operativa dende o ano 2006: a Estación de Ciencias Mariñas de Toralla - ECIMAT, pertencente á Universidade de Vigo (ver http://www.ecimat.org).

Esta estación oferta laboratorios e redes de auga mariña, infraestrutura de mergullo, pantalán para o atraque de embarcacións e o fondeo de mesocosmos, unha embarcación foraborda, vehículos e unha batea experimental.

1. Equipos

Algúns dos equipos cos que conta o grupo de investigación son os seguintes:

1.2. Equipos Propios:

- Sistema de auga de mar (3000 L) para mantemento de stocks de invertebrados mariños: Mantenza de rutina de stocks de adultos de equinodermos (Paracentrotus lividus), crustáceos ou ascidias (Ciona intestinalis) co obxectivo de obter material biolóxico para os bioensaios embriolarvarios.

- Cámaras isotérmicas para cultivo de fitoplancton: Cultivos de rutina de Isochrysis galbana, Tetraselmis suecica, Chaetoceros gracilis, Selenastrum capricornutum e outras especies usadas en bioensaios microalgais.

- Microscopios invertidos e análise de imaxe: O uso de microscopios invertidos, cámara dixital e análise de imaxe permite a lectura directa nos viais dos bioensaios embriolarvarios, evitando a transferencia do material biolóxico.

- Stands polarográficos 663VA Methrom con potenciostato Eco Chemie Autolab PGSTAT10 e BASi CGME con potenciostato CV-50W de BAS para a determinación de metais en auga de mar.

- Coulter Z2 Particle count & Size analyzer: Contador de partículas para a análise do crecemento e tamaño dos cultivos fitoplanctónicos.

- Oxímetro OXI 330i Crison; Salinómetro-Celda de conductividade 013010 ATI-Orion; pH-metro 744 Metrohm: Equipos para medida de parámetros indicadores de calidade en auga e sedimentos.

- Sistema de criopreservación FREEZE CONTROL SYSTEMS de CryoLogic Pty. Ltd. para a regulación da temperatura durante a criopreservación de material biolóxico.

- Equipo de cromatografía de líquidos de alta eficacia (HPLC) de Waters, modelo Aliance 2690 con detectores espectrofotométricos de matriz de diodos (DAD) e de fluorescencia, para a determinación de PAHs e outros compostos orgánicos.

1.2. Equipos Compartidos:

- Microscopios Nikon: Microscopio de fluorescencia 90i, Microscopio invertido TE2000S, Microscopios 50i, Microscopio invertido TS100 e Microscopio Eclipse E200.

- Microscopio óptico invertido Olympus CK30.

- Lupas Nikon: Lupa SMZ1500, Lupa SMZ1000, Lupa SMZ70, Lupa SMZ800.

- Salas isotérmicas para a incubación de bioensaios embriolarvarios.

- Tanques para cultivo larvario de peixes, moluscos, etc.

- Conxeladores de -20 ºC e -80 ºC.

- Estufa 80ºC, Indelab IDL-EI-208.

- Forno Mufla, Obersal 10 PR/400 PAD.

- Autoclave Trade Raypa AES110.

- DirectQ-5, auga ultrapura.

- Centrífuga refrixerada Hettich zentrifugen Rotanta 460 R. Centrífuga Digicen 20-R OrtoAlresa.

- Espectrofotómetro Beckman DU640.

- Liofilizador Alpha 1-4 Christ.

- Contador de partículas, Beckman Coulter Multisizer 3.

- Campá de gases.

- pH-metro Crison GLR 21, Oxímetro portátil Oxyguard Handy Polaris, Oxímetro YSI 500, Termosalinómetro Radiometer analytical PIONEER 30.

- Filtración de membrana 0.22 µm, Millipore YT30 142 HW.

- Destilador Trade Raypa DES 4.

- Axitadores magnéticos, balanzas de precisión.

2. Actividades subacuáticas:

O grupo conta ademais cá dispoñibilidade de todo o necesario para a práctica de submarinismo na ECIMAT:

- Pañol de Mergullo: Compresor de carga de botellas a 220 atm (modelo Verticus 5, BAUER), sete equipos completos de mergullo, vestiarios, duchas, armarios.

- Embarcación neumática tipo Zodiac con motor foraborda (50 cV).

- Mergulladores profesionais.

- Acceso ó mar por un pantalán.

 

 

SERVIZOS

Unhas augas limpas son un imperativo para a calidade da produción, así como un elemento absolutamente imprescindible para dotar ós produtos de Galicia da imaxe necesaria para asegurar o seu éxito comercial.

A día de hoxe, a protección do medio mariño costeiro debe ter en consideración o marco lexislativo disparado a partires da Directiva Marco del Agua (DMA) (Directiva 2000/60/CE) e a súa transposición á lexislación española na modificación da Ley de Aguas (Ley 62/2003 de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social), o Reglamento de Planificación Hidrológica (R.D. 907/2007), e a posterior Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008). Á espera do desenvolvemento da Directiva especificamente mariña máis recente (Directiva 2008/56/CE, “Estratexia Mariña”), e o anteproxecto de lei de protección do medio mariño derivado da mesma, as normas mencionadas máis arriba e concibidas dende a perspectiva das augas continentais, constitúen o punto de partida sobre o que establecer os programas de seguimento costeiros no litoral español na actualidade.

A experiencia do grupo de investigación liderando estudios interdisciplinares de avaliación integrada da contaminación nas rías galegas permite responder a estas novas demandas lexislativas, utilizando indicadores químicos e biolóxicos de calidade de augas mariñas avalados polas institucións con competencias en xestión ambiental mariña a nivel internacional (ICES, OSPAR).

O grupo de investigación en Ecotoxicoloxía Mariña oferta os seguintes servizos (Consultar Tarifas):

- Asesoramento ó sector produtivo privado relacionado có medio mariño.

- Avaliación integral da contaminación mariña costeira.

- Avaliación de risco ambiental a priori para intervencións nos sistemas costeiros.

- Estudos ecotoxicolóxicos de calidade ambiental en áreas de interese para o marisqueo e a acuicultura.

- Avaliación da sensibilidade de larvas de invertebrados mariños a certos contaminantes en ecosistemas costeiros.

- Determinación de Cu, Pb, Zn y Cd total en augas naturais e efluentes, e especiación química, para determina-la fracción de metal dispoñible para os organismos.

- Participación en cursos de formación relacionados có medio mariño, universitarios e extrauniversitarios, con posibilidade de docencia práctica.

Algunhas das técnicas máis empregadas no grupo de investigación son as seguintes:

- Medida de parámetros indicadores de calidade en auga e sedimentos: DBO, fosfatos, osíxeno disolto, pH, temperatura, salinidade, H2S, potencial redox, contido orgánico.

- Determinación e especiación de Cu, Zn, Cd y Pb en auga de mar.

- Determinación do contido en metais traza (Cu, Zn, Cd, Pb) en matrices biolóxicas: Dixestión de tecidos en presenza de HNO3 y H2O2 seguido de análise de metais por ICP-MS.

- Determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) en sedimentos e organismos mariños.

- Ensaios embriolarvarios en auga e elutriados de sedimentos.

- Bioensaios con fitoplancto: Crecemento algal, produción, eficiencia fotosintética.